• Medium Sahara NAR Stem (1-Hose) SILVER
 • Medium Sahara NAR Stem (1-Hose) MATTE
 • Medium Sahara NAR Stem (1-Hose) BLACK - S
 • Medium Sahara NAR Stem (1-Hose) GOLD
 • Large Sahara NAR Stem (1-Hose) SILVER
 • Large Sahara NAR Stem (1-Hose) MATTE
 • Large Sahara NAR Stem (1-Hose) BLACK
 • Large Sahara NAR Stem (1-Hose) GOLD
 • XLarge
 • Medium Sahara Glass Stem AMBER
 • Medium Sahara Glass Stem AMBER STRIPED
 • Medium Sahara Glass Stem BLUE
 • Medium Sahara Glass Stem BLUE STRIPED
 • Medium Sahara Glass Stem GREEN
 • Medium Sahara Glass Stem GREEN SRIPED
 • Medium Sahara Glass Stem RED
 • Medium Sahara Glass Stem RED STRIPED
 • Medium Sahara Glass Stem SMOKE
 • Medium Sahara Glass Stem SMOKE STRIPED
 • Small Genie Stem (1-Hose) MATTE
 • Genie Stem BLACK
 • Genie Stem SILVER
 • Khanjar Small Stem Shell BLACK - Sahara Smoke
 • Khanjar Small Stem Shell SILVER - Sahara Smoke
 • Khanjar Medium Stem - BLACK - Sahara Smoke
 • Khanjar Medium Stem - GOLD - Sahara Smoke
 • Khanjar Medium Stem - SILVER - Sahara Smoke
Sahara Smoke Help