• Khanjar Insight Vase CLEAR Large Tribal Vase
  Sahara Large Candy Stripe Vase BLUE Medium Dusk Vase - Sahara Smoke
  Drop Infinity Vase - Sahara Smoke Kiss Envy Vase - Sahara Smoke
 • Kiss Magma Vase - Sahara Smoke Kiss Predator Vase - Sahara Smoke
  Kiss Supernova Vase - Sahara Smoke Small Skin Vase AMBER
  Small Skin Vase BLACK Medium Dome Tsunami Vase
 • Khanjar Night Vase BLACK Khanjar Surrender Vase PINK
  Khanjar Scar Vase AMBER Khanjar Shockwave Vase BLUE
  Small Pandora Vase ZEBRA Small Pandora Vase PURE
 • Small Sahara Pandora Hookah Vase AMBER Small Pandora Vase BLACK/GOLD
  Sahara Genie Vase - Bubble PURPLE Sahara Genie Vase - Bubble GREEN
  Sahara Genie Essence Vase AMBER Sahara Genie Phoenix Vase
 • Sahara Genie Vibe Vase GREEN Sahara Genie Mirror Vase
  Sahara Genie Vibe Vase BLUE Jinx Vase TEAL
  Jinx Vase AMBER Jinx Vase PINK
 • Medium Essence Vase AMBER Medium Jezebel Flame Vase
  Medium Medium Jezebel Lotus Vase
  Medium Jezebel Shatter Vase Sahara Vase - Bubble ORANGE
 • Sahara Vase - Bubble SKY BLUE Sahara Vase - Candy Stripe GREEN
  Sahara Vase - Candy Stripe PURPLE Sahara Vase - Cyclone BLUE
  Sahara Vase - Dicro GREEN Sahara Vase - Dicro WHITE
 • Sahara Vase - Filigree RED Sahara Vase - Filigree TEAL
  Sahara Medium Mirror Vase BLACK Medium Vapor Vase WHITE/PURPLE
  Medium Vapor Vase WHITE/PURPLE Medium Vibe Vase GREEN
 • Large Dome Amazon Vase Large Venom Vase
  Large Dome Predator Vase Drop Feather Vase Category
  Kah Envy Vase Kah Ace Vase
 • Kah Dynasty Vase Large Catalyst Vase GREEN
  Large Leopard Vase PURPLE Large Sahara Poseidon Hookah Vase TEAL - Sahara Smoke
  Large Dome Supernova Vase Sahara Nemesis Vase BLACK
 • Sahara Large Dragon Vase RED Sahara Large Tsunami Vase PURPLE
  Large Illusion Vase ORANGE Large Obsession Vase PINK
  Spiral Vase RED Twisted Sublime Vase GREEN
 • Large Zebra Vase GREEN Titan Illusion Vase BLUE
  Titan Lava Vase Large Barracuda Vase
  Titan Vase BLUE/GREEN Vulcan Vase AMBER
 • Vulcan Vase BLACK/GOLD
Sahara Smoke Help